Posty z grudzień, 2007

Wszystkiego dobrego..

     Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, z ich okazji życzę Wam prezentów, jakie chcielibyście dostać, miłej atmosfery, braku bólu brzucha z przejedzenia :), odpoczynku od pracy i komputerów oraz wszystkiego najlepszego co kojarzy Wam się ze Świętami.

     Niedługo Nowy Rok, a w nim życzę Wam przegonienia konkurencji, samych wysokich pozycji, dużych i szybkich indeksacji oraz braków filtrów.
     Silnych domen i stron o dużym ruchu, wpływów na konto z A$ większych niż w tym roku, braków banów i zadowolenia z tego, co robicie i …..
     do zobaczenia w SERP`ach.

 

Wszystkiego dobrego w Święta i w nadchodzącym roku 2008 dla wszystkich tych, co nie zrozumieli, co tu napisałem :)

Kup Pan domenę c.d.

     Otrzymałem pismo dotyczące „urodzinowej superoferty” niesamowicie nie fajniej Firmy domeny.pl. Pismo te jest  odpowiedzią na moje zgłoszenie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jako pismo urzędowe a nie korespondencja prywatna, nie obejmuje je prywatność korespondencji, dlatego przytaczam je w całości, pozwoliłem sobie zaznaczyć ciekawsze fragmenty.

     W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.11.2007r. złożone drogą elektroniczną w sprawie wprowadzającej w błąd reklamy cen domen internetowych, informuję co następuje:

Wskazana przez Pana strona internetowa www.domeny.pl odsyła do skorzystania z promocyjnych zakupów domen, w tym m.in. do zakwestionowanej w piśmie „urodzinowej superoferty”. Reklama ta określa zasady promocji, z których jednoznacznie wynika, że skierowana jest wyłącznie do firm.

Potwierdza to regulamin promocji, który szczegółowo określa zasady, na jakich oferowany jest promocyjny zakup domen. Uczestnikami promocji, jak wynika z regulaminu, mogą być jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U.z 2007r., nr 155, poz. 1095 ze zm.), którzy ponadto posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

W § 5 Regulaminu zastrzeżono ponadto, że rejestracja domeny następuje na firmę bądź organizację legitymującą się numerem REGON. Z „urodzinowej superoferty” nie mogą zatem skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wyjaśnić należy, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie posiada kompetencji w zakresie ochrony interesów przedsiębiorców w przypadku stosowania wprowadzającej w błąd reklamy. Zakaz stosowania nieuczciwej lub wprowadzającej w błąd reklamy, wynikający z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.), stanowi wprawdzie jedną z zakazanych przez ustawę praktyk, ale co wymaga podkreślenia- naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zatem ewentualne działania Prezesa Urzędu w trybie powołanej ustawy podjęte mogą być wyłącznie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. W przedstawionej przez Pana sprawie sytuacja taka nie zachodzi. Podmiotami, do których skierowana jest reklama nie są konsumenci, ale przedsiębiorcy.

Zauważyć należy jednocześnie, że kwestie związane z ochroną interesów konsumentów w przypadku zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, reguluje ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.). Przepisy tej ustawy przyznają konsumentowi, który zawarł taką umowę prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyn poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania rzeczy bądź zawarcia umowy, gdy umowa dotyczy świadczenia usług. 

Nadmienić należy ponadto, iż sprawy wnoszone do organów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek administracyjnych, nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego powinno się, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków, pozostawić bez rozpatrzenia.

Z poważaniem
Dyrektor
Delegatury w Poznaniu

     Ostatnie zdanie dotyczy faktu, że mój e-mail był tylko zgłoszeniem a nie rzeczywista skargą pokrzywdzonego konsumenta, dlatego pełnych danych nie podałem. I co z tego pisma wynika? Przyznam się szczerze, że trochę się pogubiłem a zarazem zmartwiłem nim.

Jestem przedsiębiorcą i nikt mnie nie chroni przed takimi sztuczkami? Domeny.pl wykorzystują lukę w prawie (oj wiele ich, wiele) i kosi na prawo i lewo wiedząc, że większość ludzi nie czyta regulaminów?

     Właśnie skończyłem przeglądać Kodeks Cywilny by dokładnie określić definicję słowa „konsument” i niestety wynika, że Przedsiębiorca konsumentem nie jest…

Dział I
Osoby fizyczne
Rozdział I
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Art. 22(1).

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

     W piśmie, jak już przeczytaliście jest informacja o możliwości rezygnacji z umowy w ciągu 10 dni. Dotyczy to, jak widać, także i domen internetowych, jednak tylko wtedy, gdy owe domeny kupowane są prywatnie.

Jak widać w przypadku tej super promocji pozostaje jedynie zacisnąć zęby i płacić przez trzy lata :(

Szkoda, zostaje mi tylko ostrzegać wszystkich! przed tą Firmą a sam obiecuję będę ją omijał z daleka nawet jakby chcieli mi dawać domeny za darmo..